میلگرد ساده 20 فولاد متین 6 متری A1

میلگرد ساده 20 فولاد متین 6 متری A1