میلگرد آجدار 32 تیکمه داش 12 متری A3

میلگرد آجدار 32 تیکمه داش 12 متری A3