میلگرد آجدار 20 شاهرود 12 متری A3

میلگرد آجدار 20 شاهرود 12 متری A3