ورق روغنی 1/5فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12

ورق روغنی 1/5فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12