اسلب 120 فولاد مبارکه بنگاه تهران

اسلب 120 فولاد مبارکه بنگاه تهران