اسلب 160 فولاد مبارکه بنگاه تهران

اسلب 160 فولاد مبارکه بنگاه تهران