اسلب 200 فولاد مبارکه بنگاه تهران

اسلب 200 فولاد مبارکه بنگاه تهران